O projekte

Národný projekt bude mať priamy dopad vo forme úžitku na všetky subjekty zúčastnené v procesoch ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Najhlavnejšími subjektmi sú zamestnávatelia, osoby zúčastňujúce sa vzdelávacích a poradenských aktivít, vzdelávacie inštitúcie.

Cieľová skupina:

 • Osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania
 • lektori
 • zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania
 • tútori


1. Osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania:

Za osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania sa považujú:

 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP/skúšky pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP/skúšky pre zamestnancov a profesionálov, ktorí sa podieľajú na riadení, administrácii a implementácii projektov financovaných z EÚ v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia MVP pre predsedov a členov skúšobných komisií v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia pilotnej realizácie MVP pre manažérov výrobných podnikov v rámci odbornej aktivity A1.1.
 • Tí, ktorí sa zúčastnia poradenstva pre dospelých v rámci siete poradenských centier pre dospelých v rámci odbornej aktivity A1.2.
 • Tí, ktorí využívajú elektronické nástroje pre ďalšie vzdelávanie v kontexte celoživotného vzdelávania v rámci odbornej aktivity A1.3.

V zmysle podmienok OP V sa do tejto cieľovej skupiny nezahŕňajú zamestnanci ohrození hromadným prepúšťaním. Nakoľko NÚCŽV nebude a ani nemôže realizovať pre tieto osoby „in-company training“ (z angl. vzdelávanie vlastných zamestnancov), nakoľko sú zamestnancami hospodárskych subjektov, ktoré plánujú hromadné prepúšťanie, tak táto podmienka bude naplnená spôsobom organizácie vzdelávania otvorením cieľovej skupiny „otvorené vzdelávanie“. Frekventant v prihláške uvedie svoj súčasný status a súčasne vyhlási, že nie je súčasťou programu hromadného prepúšťania u svojho súčasného zamestnávateľa resp. iného pracovného zaradenia.

V zmysle podmienok OP V sa do tejto cieľovej skupiny nezahŕňajú nezamestnaní. Realizované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania nebudú rekvalifikačnými kurzami (ktoré si nezamestnaní v evidencii môžu vykazovať vo vzťahu k ÚPSVaR). Bude sa jednať o akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania pre osoby zúčastňujúce sa v rámci ďalšieho vzdelávania (s výnimkou nezamestnaných osôb). Frekventant v prihláške uvedie svoj súčasný status a súčasne vyhlási, že nie je evidovaný v evidencii ÚPSVR, resp. že nie je nezamestnaný.


2. Lektori:

 • Tí, ktorí vykonávajú činnosť lektorov ďalšieho vzdelávania v rámci cieľa Konvergencia a zúčastnia sa MVP/skúšky pre lektorov ďalšieho vzdelávania v rámci aktivity A1.1.


3. Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania:

Za zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania sa považujú:

 • Tí, ktorí sú zamestnaní v oblasti vzdelávania s výkonom práce v rámci cieľa Konvergencia, a zúčastnia sa MVP/skúšky pre manažérov ďalšieho vzdelávania v rámci odbornej aktivity A1.1


4. Tútori:

 • Tí, ktorí vykonávajú činnosť tútora s výkonom práce v cieli Konvergencia a zúčastnia sa MVP/skúšky pre tútorov v rámci odbornej aktivity A1.2.